ut 26. 1. | Bratislava - miesto bude čoskoro upresnené

DAŇOVÉ PRIZNANIE PRE NEZISKOVÉ ORGANIZÁCIE ZA ROK 2020

Lektor: Ing. Iveta Petrovičová - špecialistka na daň z príjmov právnickej osoby Finančné riaditeľstvo SR Cena: 85,- Euro s DPH
Registrácia pre tento seminár je už ukončná.

Čas a miesto konania

26. 1., 9:00 – 14:00
Bratislava - miesto bude čoskoro upresnené

Obsahové zameranie

Neziskové organizácie z pohľadu zákona o dani z príjmov, daňové priznanie za rok 2020

Vymedzenie daňovníkov nezaložených alebo nezriadených na podnikanie

Povinnosť registrácie pre daň z príjmov, oznamovacie povinnosti, zmeny v registrácii od 1.1.2021

Zdaňovacie obdobie (kalendárny rok, hospodársky rok, likvidácia, zmena právnej formy)

Spôsob zdaňovania:

- Príjmy, ktoré nie sú predmetom dane (dary, podiel zaplatenej dane),

- Príjmy, ktoré sú od dane oslobodené (príjmy plynúce zo základnej činnosti, členské príspevky, úhrady za výkon správy, výnosy        z kostolných zbierok),

- Príjmy, ktoré sú predmetom dane, 

- príjmy z reklamy, 

- príjmy z predaja a prenájmu majetku,

- príjmy zo sponzorského,

- uplatňovanie daňových výdavkov

Účtovníctvo

Špecifiká vybraných foriem neziskových organizácií (cirkevné organizácie, občianske združenie, poľovnícke organizácie)

Uplatňovanie transferového oceňovania

Elektronická komunikácia s finančnou správou

Prijímateľ podielu zaplatenej dane:

- registrácia ako prijímateľ, 

- podmienky pre poukázanie podielu zaplatenej dane, zmeny od 1.1.2020

- podmienky použitia podielu zaplatenej dane

Daňové priznanie za rok 2020

- Povinnosť podať daňové priznanie, 

- lehota na podanie daňového priznania, predĺženie lehoty

- tlačivo daňového priznania

- spôsob ukladania účtovnej závierky a ostatných dokumentov do registra účtovných závierok,

- platba dane

Vybrané príklady na vyplnenie riadkov daňového priznania za rok 2020

Registrácia pre tento seminár je už ukončná.

+421 903 24 24 12

©2017 AGENTÚRA APOLLO - Inštitút vzdelávania