st 27. 1. | Bratislava - miesto bude čoskoro upresnené

ZMENY V ZÁKONE O DANI Z PRÍJMOV V ROKU 2020 A DAŇOVÉ PRIZNANIE K DANI Z PRÍJMOV PRÁVNICKEJ OSOBY ZA ROK 2020

Lektor: Ing. Iveta Petrovičová - špecialistka na daň z príjmov právnickej osoby Finančné riaditeľstvo SR Cena: 85,- Euro s DPH
Registrácia pre tento seminár je už ukončná.

Čas a miesto konania

27. 1., 9:00 – 14:00
Bratislava - miesto bude čoskoro upresnené

Obsahové zameranie

 

Zmeny v zákone o dani z príjmov, ktoré nadobúdajú účinnosť v roku 2020 a 2021 a daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby za rok 2020

Obsah:

Zmeny v zákone o dani z príjmov

- mikrodaňovník a osobitné úpravy v zákone o dani z príjmov,

- rozšírenie pojmu „vklad“,

- vzdelávanie zamestnancov, podnikové štipendiá,

- výdavky zamestnávateľa na ubytovanie a dopravu zamestnancov, 

- oslobodený predaj akcií a obchodného podielu,

- tvorba opravnej položky a odpis pohľadávky,

- zdaňovanie záväzkov,

- rozšírenie príjmov zo zdrojov na území SR,

- hybridné nesúlady,

- výpožička,

- vstupná cena finančného majetku,

- odpočet daňovej straty,

- zdaňovanie príjmov poskytovateľa zdravotnej starostlivosti od držiteľa,

- veda a výskum,

- podpora elektromobilov,

- platenie preddavkov od 1.1.2020,

- zaokrúhľovanie,

- registračná a oznamovacia povinnosť od 1.1.2021,

- uplatnenie zníženej sadzby dane vo výške 15%,

- športové poukazy,

- zdaňovacie obdobia spoločnosti v nadväznosti na novelu Obchodného zákonníka,

- zmeny v nadväznosti na zákon o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže a iné.

Daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby za rok 2020

- kto je povinný podať DP, lehota na podanie DP, predĺženie lehoty, platba dane z príjmov, spôsob podania,

- špecifiká pri určení zdaňovacieho obdobia právnickej osoby (zlúčenie, vstup do likvidácie, späťvzatie rozhodnutia o vstupe do likvidácie, zánik spoločnosti bez likvidácie a bez právneho nástupcu, zmena právnej formy),

- špecifiká pri zdaňovaní daňovníka nezaloženého alebo nezriadeného na podnikanie 

- zmeny v tlačive daňového priznania.

Vybrané príklady na vyplnenie daňového priznania

- uplatňovanie transferového oceňovania pri hmotnom majetku, transferová dokumentácia, rekreačné poukazy, odpis záväzkov, vklady do základného imania a ostatných kapitálových fondov, výdavky po zaplatení, zmarená investícia pri finančnom majetku, tvorba opravnej položky a odpis pohľadávky, manká a škody, odpisy majetku, odpis zásob, predaj obchodného podielu, oprava chýb minulých účtovných období a podiely na zisku, príjmy z reklamy u neziskových organizácií, reklamné predmety, výdavky na reklamu, príjmy zdaňované zrážkou, DPH ako daňový výdavok, odpočet daňovej straty, zápočet daňovej licencie, výpočet preddavkov od 1.1.2020, poskytovanie podielu zaplatenej dane a ďalšie)

Registrácia pre tento seminár je už ukončná.