Všeobecné obchodné podmienky

1.VŠEOBECNÉ USTANOVENIA      

 

1.1.Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú a stanovujú podmienky, za ktorých spoločnosť AGENTÚRA APOLLO spol. s r.o., sídlo: Tri Vody II, 14, Malinovo, IČO: 36843741, DIČ: 2022466699, IČ DPH: SK2022466699, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Sro, vložka: 48255/B (ďalej len „Poskytovateľ“) poskytuje produkty a služby a to formou: odborného školenia, odborných seminárov, odborných workshopov, konferencií (ďalej len „Produkty a služby“).

 

1.2.VOP zároveň upravujú práva a povinnosti užívateľov produktov a  služieb (ďalej len „Užívateľ“ a stanovujú podmienky, za ktorých im Poskytovateľ poskytuje produkty. 

Poskytovanie služieb týchto produktov a služieb podlieha dozoru a dohľadu Slovenskej obchodnej inšpekcie (ďalej len „SOI“), ktorá ako všeobecný orgán trhového dozoru v ochrane spotrebiteľa, je prostredníctvom svojich inšpektorátov oprávnená vykonávať štátny dozor a dohľad. Sídlom SOI - ústredný inšpektorát je: Prievozská 32, poštový priečinok 29, 827 99 Bratislava 27, Slovenská republika.

 

2. ÚVODNÉ USTANOVENIA

2.1.Poskytovateľ je poskytovateľom vzdelávacích služieb Užívateľovi vo forme odborných školení, odborných seminárov, workshopov, konferencií. 

 

2.2.Užívateľom služby je fyzická alebo právnická osoba, ktorá využíva služby poskytované Poskytovateľom.

 

2.3.Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej a obchodnej činnosti.

 

2.4.Vzťahy medzi Poskytovateľom a Užívateľom sa riadia zmluvou o poskytovaní služby uzavretej na diaľku. VOP tvoria podľa ustanovenia § 273 zákona č. 513/1991 Z.Z., Obchodného zákonníka, neoddeliteľnú súčasť každej takejto zmluvy, pokiaľ nie je dohodnuté inak. Ak je Užívateľ aj spotrebiteľom, podľa každej zmluvy o poskytovaní služby uzavretej so spotrebiteľom, tvoria VOP neoddeliteľnú súčasť každej zmluvy a to podľa zákona č. 102/2016 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, ak nie je dohodnuté inak. Zmluva a VOP sú vyhotovené v slovenskom jazyku a Poskytovateľ archivuje zmluvy (objednávky a vyplnené prihlášky) po celú dobu trvania záväzkového vzťahu a najmenej 2 roky po jeho skončení).

 

2.5.Užívateľ sa je povinný pred začatím využívania služieb – prihlásením sa na vzdelávacie podujatie vyplnením a odoslaním prihlášky - oboznámiť s VOP a vysloviť s nimi výslovný súhlas

 

2.6.Informácie o cenách služieb, organizačných, dodacích a storno podmienkach sa nachádzajú v VOP Poskytovateľa.

 

2.7.Informácie o postupoch pri uplatňovaní a vybavovaní reklamácií, o práve odstúpiť od zmluvy, o zániku práva odstúpiť od zmluvy sú zverejnené na webovom sídle Poskytovateľa a nachádzajú vo VOP Poskytovateľa.

 

2.8.Ďalšou dôležitou súčasťou týchto VOP sú informácie pre všetkých Užívateľov – spotrebiteľov, o možnosti a podmienkach alternatívneho riešenia sporov medzi Poskytovateľom a Spotrebiteľom v zmysle zákona č. 391/2015 Z.z.

 

Poskytovateľ týmto informuje všetkých svojich spotrebiteľov, že pokiaľ Spotrebiteľ usúdi, že jeho spotrebiteľské práva boli porušené, spory s Poskytovateľom môže riešiť prostredníctvom alternatívneho riešenia sporov a to nasledovne:

-      prostredníctvom európskej platformy alebo

-      obrátiť sa na príslušné slovenské orgány podľa zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení sporov.

Postup pre spotrebiteľa na nasledovný – ako prvý krok sa Spotrebiteľ obráti na Poskytovateľa písomnou formou. Ak do 30 dní od odoslania žiadosti o nápravu Spotrebiteľ od Poskytovateľa neobdrží odpoveď, alebo ak odpoveď bude zamietavá, Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu. Tento návrh môže Spotrebiteľ podať do 1 roka od doručenia zamietavej odpovede od Poskytovateľa alebo odo dňa uplynutia 30 dňovej lehoty, ktorú mal na odpoveď Poskytovateľ.

Príslušným orgánom na riešenie podnetov sú Slovenská obchodná inšpekcia (Spotrebiteľ sa môže informovať o podmienkach a platforme alternatívneho riešenia sporov na http://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi), alebo subjekty alternatívneho riešenia sporov, ktoré Spotrebiteľ nájde v zozname Ministerstva hospodárstva na ich webovej stránke http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s

Spotrebiteľ môže návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podať aj prostredníctvom európskej platformy riešenia sporov online na webovej stránke https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SK

 

3. OBJEDNÁVANIE SLUŽIEB A UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY

3.1. ŠKOLENIA A KONFERENCIE

3.1.1. K uzatvoreniu kúpnej zmluvy dochádza v prípade, kedy Užívateľ - záujemca o vzdelávacie podujatie vyplní prihlášku a odošle ju emailom na ktorúkoľvek z adries info@agenturaapollo.sk, dana.kern@agenturaapollo.sk, kern@agenturaapollo.sk alebo poštou na adresu AGENTÚRA APOLLO spol. s r.o., Tri Vody II, 14,  Malinovo, 900 45. Do prihlášky doplní všetky požadované identifikačné údaje: Meno a priezvisko, trvalé bydlisko, emailovú adresu a telefónne číslo a vyjadrí súhlas so znením VOP ako obsahovo neoddeliteľnou súčasťou uzatváranej zmluvy. Odoslaním vyplnenej prihlášky Užívateľ potvrdzuje, že akceptuje výšku ceny za poskytovanú službu podľa aktuálneho cenníka a ponuky a že sa v čase odoslania oboznámil so VOP, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy.

 

3.1.2. K uzatvoreniu kúpnej zmluvy dochádza v prípade, kedy Užívateľ – záujemca o vzdelávacie podujatie vyplní elektronický formulár „Prihláška“ umiestnený na webovej stránke www.skolenia.net . Do prihlášky doplní všetky požadované identifikačné údaje: Meno a priezvisko, trvalé bydlisko, emailovú adresu a telefónne číslo a vyjadrí súhlas so znením VOP ako obsahovo neoddeliteľnou súčasťou uzatváranej zmluvy. Vyjadrenie súhlasu so spracovaním osobných údajov je dobrovoľné a je možné ho kedykoľvek odvolať zaslaním požiadavky emailom na info@agenturaapollo.sk. Potom odošle vyplnenú prihlášku pomocou ikony „Odoslať“. Odoslaním vyplnenej prihlášky Užívateľ potvrdzuje, že akceptuje výšku ceny za poskytovanú službu podľa aktuálneho cenníka a ponuky a že sa v čase odoslania oboznámil so VOP, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy.

3.1.3. Po prijatí prihlášky Poskytovateľ Užívateľovi elektronicky potvrdí prijatie prihlášky a súčasne vystaví preddavkovú faktúru, na základe ktorej Užívateľ zaplatí účastnícky poplatok podľa aktuálneho cenníka Poskytovateľa a pošle ju na adresu Užívateľa, ktorá je uvedená v prihláške.

 

3.1.4. K uzatvoreniu zmluvy medzi Poskytovateľom a Užívateľom môže dôjsť samotnou účasťou Užívateľa na školení, seminári, workshope alebo konferencii bez predchádzajúcej registrácii prostredníctvom odoslania prihlášky. V takomto prípade Užívateľ vyplní prihlášku v mieste konania školenia a faktúra za účasť na školení mu bude vystavená na mieste ako aj vyplatený účastnícky poplatok v hotovosti.

3.1.5. Účastnícky poplatok zahŕňa: študijné materiály, občerstvenie, Wi-Fi pripojenie na internet, zápisník, písacie pomôcky.

 

4.CENA, PLATOBNÉ A DODACIE PODMIENKY

4.1. Školenia a konferencie

4.1.1. Cena za poskytovanie služby Užívateľovi je stanovená podľa aktuálneho cenníka prístupného na webovej stránke Poskytovateľa www.skolenia.net

 

4.1.2. Poskytovateľ je oprávnený meniť cenník – výšku, štruktúru cien za podmienok uvedených vo VOP, z dôvodov ako sú predovšetkým: organizačné zmeny z dôvodu zmeny lektora(ov), termínu a miesta konania vzdelávacieho podujatia.

4.1.3. Po prijatí prihlášky Poskytovateľ Užívateľovi elektronicky potvrdí prijatie prihlášky a súčasne vystaví preddavkovú faktúru, na základe ktorej Užívateľ zaplatí účastnícky poplatok podľa aktuálneho cenníka Poskytovateľa a pošle ju na adresu Užívateľa, ktorá je uvedená v prihláške. Po uhradení vyfakturovanej čiastky a jej pripísaní na účet poskytovateľa, Poskytovateľ zašle Užívateľovi faktúru-daňový doklad na adresu uvedenú v prihláške.

4.1.4. Všetky ceny uvedené za poskytovanie služieb a produktov sú konečné s 20 % DPH. Poskytovateľ je platiteľom DPH.

 

5. PRÁVA A POVINNOSTI UŽÍVATEĽA 

5.1. Užívateľ sa zaväzuje poskytnúť v prihláške a objednávke pravdivé, úplné a presné identifikačné a osobné údaje a v prípade ich zmeny tieto neodkladne oznámiť Poskytovateľovi. 

5.2.Užívateľ súhlasí a berie na vedomie, že sa bude počas školení a konferencií riadiť pokynmi Poskytovateľa.

5.3. Užívateľ súhlasí s tým, že poskytovateľ je oprávnený v priebehu poskytovania služby zmeniť obchodné podmienky poskytovania služby, cenník a kódexy.

5.4. Užívateľ sa okamihom registrácie a/alebo začatím užívania služby zaväzuje, že ich bude užívať v súlade s VOP, právnymi predpismi a pokynmi poskytovateľa. Porušenie VOP Užívateľom oprávňuje Poskytovateľa na zastavenie poskytovania produktov a služieb. Ak bude prístup z dôvodu preukázaného porušenia VOP užívateľovi zablokovaný, končí dňom takéhoto zablokovania prístupu automaticky platnosť a účinnosť zmluvy medzi Poskytovateľom a  Užívateľom ako aj jeho registrácia, pričom nárok poskytovateľa na náhradu škody tým nie je dotknutý.

5.5. Pokiaľ Užívateľ (spotrebiteľ - fyzická osoba)  vyjadrí súhlas so spracovaním osobných údajov Poskytovateľom ako správcom podľa zákona č. 704/2017 Z.z. o ochrane osobných údajov, budú tieto údaje spracovávané na kontaktovanie Užívateľa a marketingové aktivity a to po dobu nevyhnutne potrebnú, pre prípad, že takéto údaje Užívateľ poskytol pri vyplnení prihlášky alebo objednávky. Užívateľ môže tento súhlas kedykoľvek zrušiť, a to zaslaním požiadavky na info@agenturaapollo.sk alebo kliknutím na odkaz "Odhlásiť sa z odberu noviniek", ktorý sa nachádza v každom ponukovom emaily zaslaným spoločnosťou AGENTÚRA APOLLO spol. s r.o.

5.12. Pri zrušení školenia/konferencie zo strany Poskytovateľa alebo pri závažnej zmene programu školenia/konferencie má Užívateľ právo voľby, či od zmluvy odstúpi alebo prevedie zaplatenú cenu na úhradu iného školenia/konferencie. Za závažnú zmenu sa nepovažuje zmena miesta realizácie školenia, zmena programu školenia alebo zmena lektora v prípade, že je zabezpečená adekvátna náhrada.

 

6. PRÁVA A POVINNOSTI POSKYTOVATEĽA

6.1. Poskytovateľ poskytne Užívateľovi všetky dostupné organizačné informácie o školení najneskôr do 3 dní pred dňom konania školenia/konferencie elektronicky na emailovú adresu Užívateľa.

6.2. V prípade zrušenia konania školenia/konferencie sa Poskytovateľ zaväzuje vrátiť Užívateľovi (objednávateľovi) zaplatenú cenu za neposkytnutú službu, prípadne poskytne Užívateľovi náhradné plnenie ako je účasť na inom školení/konferencii v tej istej cene podľa výberu Užívateľa.

6.3. Poskytovateľ má výhradné právo k akémukoľvek zásahu do produktov a služieb a týchto VOP a to bez predchádzajúceho oznámenia Užívateľovi či jeho súhlasu.

6.4. V prípade, že nastanú akékoľvek okolnosti, ktoré Poskytovateľovi znemožňujú zabezpečiť školenie/konferenciu, program školenia/konferencie alebo lektora(ov)/prednášajúceho(ich) podľa uzavretej zmluvy, je Poskytovateľ oprávnený zabezpečiť jeho zmenu alebo ho zrušiť. Tieto skutočnosti je Poskytovateľ povinný oznámiť Užívateľovi bez zbytočného odkladu elektronicky zaslaním oznámenia na uvedenú adresu Užívateľa alebo telefonickým oznámením.

6.5. Poskytovateľ si vyhradzuje právo zrušiť školenie/konferenciu v prípade nedostatočného počtu prihlásených účastníkov, ktorí je nevyhnutný pre realizáciu a konanie konkrétneho školenia/konferencie. V takomto prípade poskytovateľ nenesie zodpovednosť za ďalšie prípadné náklady, ktoré vznikli  Užívateľovi.

6.6. Zmeny poskytovania služby, VOP a dátum účinnosti týchto zmien a VOP bude Užívateľovi oznámené elektronicky a to zverejnením na www stránkach Poskytovateľa (www.skolenia.net) alebo prostredníctvom emailovej správy doručenej na kontaktnú adresu Užívateľa. Ak Užívateľ najneskôr sedem (7) dní od oznámenia o zmenách poskytovania služby alebo VOP výslovne písomne nevyjadrí svoj nesúhlas s takýmito zmenami, považujú sa zmeny za odsúhlasené Užívateľom a sú voči nemu účinné dňom účinnosti zmeny. 

6.7. Užívateľ má právo zmluvu s Poskytovateľom písomnou formou doporučeného listu vypovedať do siedmych (7) dní   odo dňa oznámenia o zmenách poskytovaných produktov a služieb alebo VOP. 

6.8. Poskytovateľ má právo obmedziť, prerušiť alebo zastaviť poskytovanie služby – školenia, konferencie z akýchkoľvek dôvodov aj bez predchádzajúceho oznámenia Užívateľovi či jeho súhlasu.  Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za ďalšie prípadné náklady, ktoré vznikli  Užívateľovi. 

6.9. Poskytovateľ je oprávnený sprístupňovať na svojich produktoch, službách a www stránkach reklamu a to aj reklamu kontextovo cielenú. 

7.       ODSTÚPENIE OD ZMLUVY A POPLATKY ZA STORNOVANIE 

7.1. Užívateľ má právo kedykoľvek pred začatím školenia/konferencie od zmluvy odstúpiť, a to písomným oznámením, ktoré je účinné dňom jeho doručenia poskytovateľovi alebo osobne v sídle poskytovateľa. Pri odstúpení od zmluvy je objednávateľ povinný uhradiť poskytovateľovi nasledovné poplatky za stornovanie účasti:

- 30 % z účastníckeho poplatku pri stornovaní prihlášky  14 8 dní dní pred dňom konania seminára,

- 50 % z účastníckeho poplatku pri stornovaní prihlášky 74 dni pred dňom konania seminára ,

- 100 % účastníckeho poplatku pri stornovaní 3 a menej dní pred začatím seminára.

*storno poplatok sa vypočítavá z plnej / nezľavnenej ceny školenia.

7.2. V prípade, že Užívateľ, ktorý si účasť na školení/konferencii objednal sa daného vzdelávacieho podujatia nezúčastní z akéhokoľvek dôvodu, nemá Užívateľ nárok na vrátenie ceny za školenie.

7.3. Užívateľa môže na objednanom školení zastúpiť náhradník.

 

8.       DOBA TRVANIA ZMLUVY  

8.1. Zmluva medzi poskytovateľom a užívateľom je uzatvorená na dobu určitú,  pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.

8.2. V prípade, že bola zmluva uzatvorená v písomnej podobe, pri výklade ustanovení týkajúcich sa obsahu právneho vzťahu, majú individuálne dojednania obsiahnuté v písomnej zmluve odlišné od obsahu týchto VOP, prednosť pred týmito podmienkami.

8.3.Zmluva zaniká v prípadoch stanovených VOP, a to najmä uplynutím doby, na ktorú bola zmluva dojednaná,  písomnou dohodou alebo písomným odstúpením od zmluvy.

9.        ZODPOVEDNOSŤ ZA VADU A ŠKODU       

                           

9.1. Užívateľ berie na vedomie, že informácie, ktoré sú uvedené na webovej stránke Poskytovateľa majú informatívny charakter a že Poskytovateľ nezodpovedá za správnosť, úplnosť a aktuálnosť týchto informácií.

9.2. Poskytovateľ nezodpovedá za bezchybné fungovanie svojich internetových stránok alebo za bezchybné poskytovanie platených a neplatených služieb, za rýchlosť internetového pripojenia a takisto za to neposkytuje žiadnu záruku.

 

9.2. Poskytovateľ nezodpovedá za informácie prezentované lektorom. Za správnosť informácií prezentovaných na školení/kurze zodpovedá výlučne lektor/autor.

 

10.        ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA  

                      

10.1. Právne vzťahy medzi Poskytovateľom a Užívateľom neupravené VOP a zmluvou sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodným zákonníkom v znení neskorších predpisov, ak sa na ne nevzťahuje zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

10.2. Tieto VOP strácajú platnosť dňom nadobudnutia účinnosti neskorších VOP.

10.3. Aktuálne VOP sú zverejnené po dobu dvadsaťštyri (24) hodín denne na webovej stránke Poskytovateľa www.skolenia.net a v tlačenej podobe sú k dispozícii na adrese sídla Poskytovateľa.

10.4. Akékoľvek spory sa budú riešiť pred vecne a miestne príslušným súdom v Slovenskej republike.

10.5. Zároveň akékoľvek reklamácie užívateľov v postavení spotrebiteľov budú vybavované v zmysle zákona o ochrane spotrebiteľa č. 250/2007 Z. z. Reklamáciu je potrebné uplatniť písomne na adrese poskytovateľa.

Práva na všetky použité materiály sú vyhradené.

Majiteľ nezodpovedá za prípadné škody, ktoré môžu vzniknúť v dôsledku použitia uvedených materiálov tretími osobami a nezodpovedá tiež za obsah a možné škody vzniknuté v dôsledku používania stránok, na ktoré existuje externý odkaz.

Fotografie, grafické, či iné multimediálne materiály použité na tejto stránke sú výhradným vlastníctvom ich majiteľov.

Kopírovanie alebo iná reprodukcia je bez výslovného písomného súhlasu majiteľa zakázaná.

+421 903 24 24 12

©2017 AGENTÚRA APOLLO - Inštitút vzdelávania